Ośrodki zdrowia

PORADNIE

 W leczeniu wszelkiego typu chorób bardzo ważni są odpowiedni specjaliści, którzy zajmują się poszczególnymi dziedzinami w zakresie zdrowia człowieka.

Świadczona w Grupie Medycznej Euro-Med opieka specjalistyczna łączy w sobie wysokie kwalifikacje cenionych lekarzy, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz indywidualne podejście do Pacjentów.

Zapewniamy dostęp do wielu specjalności medycznych:

Fizjoterapia ambulatoryjna

FIZYKOTERAPIA

KRIOTERAPIA
Leczenie zimnem powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, ma działanie przeciwbólowe zmniejsza  obrzęki, polepsza ruchomość stawów oraz zwiększa napięcie mięśniowe.

MAGNETOTERAPIA
Wpływa na gojenie ran, zrost kości, regenerację tkanek po urazach, poprawia ukrwienie dzieła przeciwbólowo, przeciwzapalnie, uspokajająco.

LASEROTERAPIA
Ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, bioregeneracyjne, przyspieszające proces gojenia się ran, poprawia ukrwienie i odżywianie tkanek.

ELEKTROTERAPIA
Działa przeciwbólowo, podwyższa próg odczuwania bólu, rozszerza naczynia krwionośne polepsza ukrwienie, zwiększa przewodnictwo elektryczne tkanek, wzmaga lub obniża napięcie mięśni Rodzaje prądów: elektrosymulacja, galwanizacja, jonoforeza, diadynamik, TENS, interferencja, Kotz.

ULTRADŹWIĘKI
Poprawiają ukrwienie, działają przeciwbólowo, polepszają przewodnictwo nerwowe zmniejszają napięcie mięśni szkieletowych oraz napięcia błony mięśniowej gładkiej.

FONOFOREZA
Zabieg ma na celu odpowiednie wchłonięcie leku przez skórę dzięki zastosowaniu ultradźwięków.

SOLLUX
Zwiększa przepływ przez tkanki krwi tętniczej, zmniejsza napięcie mięśni, działa przeciwbólowo.

KINEZYTERAPIA

METODA McKENZIEGO
Jest jedną z najpowszechniej wykorzystywanych w przypadkach dolegliwości bólowych kręgosłupa. Metoda ta opiera się na zastosowaniu ruchów odwracających mechanizm wywołujący dolegliwości bólowe.

NDT BOBATH
Leczenia zaburzeń neurorozwojowych i ogniskowych uszkodzeń mózgu. KALTENBORNA I EVJENTH'A W metodzie stosowane są ruchy bierne w stawach - mobilizacje i manipulacje wykonywane przez terapeutę przy dolegliwościach bólowych oraz hipo - i hipermobilności stawów.

PNF
Głównym celem metody jest odbudowa czynności ruchowych (reedukacja) prowadzona w oparciu o ruchy zbliżone do tych. jakie wykonuje się w życiu codziennym.

S-E-T
Wykorzystuje zasady ćwiczeń czynnych w odciążeniu ( tzw. Therapy Master) można je stosować w okresie ostrym, przewlekłym, schorzenia. Celem jest normalizacja funkcji poprzez przywrócenie fizjologicznego zakresu ruchomości oraz zmniejszenie patologicznego napięcia mięśniowego. 

CYRIAX
Metoda daje doskonałe możliwości diagnostyki. Dokładną lokalizacje podrażnionych struktur można poznać albo przez obecność objawów lokalizujących, albo przez palpację.

INNE ĆWICZENIA:
ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne ćwiczenia: bierne, czynno-bierne, wspomagane, izometryczne, PIR, w odciążeniu z oporem.


MASAŻ

Polega na rozluźnianiu mięśni oraz łagodzeniu napięcia mięśniowego, a to przynosi ulgę i uczucie odprężenia. Masaż zwiększa dopływ krwi do masowanego miejsca, co przyspiesza proces leczenia. Stosuje się go dla złagodzenia sztywności, napięcia i bólu mięśni.


Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

W ramach poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej świadczymy usługi z zakresu badań i leczenia urazów ortopedycznych u dzieci i dorosłych bezpłatnie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej zapewnia opiekę w zakresie:

 • zaopatrzenia ran pourazowych
 • zakładania opatrunków gipsowych
 • leczenia złamań, zwichnięć, skręceń

Aby skorzystać z wizyty należy przyjść ze skierowaniem od lekarza rodzinnego.

Poradnia kardiologiczna

W poradni kardiologicznej prowadzimy profesjonalną diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia jak np:

 • Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie
 • Ostry zawał serca
 • Zespoły sercowo-płucne
 • Choroby naczyń płucnych
 • Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych
 • Wrodzone wady układu krążenia
 • Omdlenie i zapaść
 • Choroba nadciśnieniowa
 • Choroba reumatyczna zastawki dwudzielnej
 • Choroba reumatyczna zastawki tętnicy głównej
 • Choroba reumatyczna zastawki trójdzielnej
 • Dusznica bolesna
 • Przewlekła choroba niedokrwienna serca
 • Niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej
 • Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej
 • Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
 • Zaburzenia funkcji zastawki pnia głównego
 • Kardiomiopatie
 • Blok przedsionkowo – komorowy
 • Inne zaburzenia przewodnictwa
 • Częstoskurcz napadowy
 • Migotanie i trzepotanie przedsionków
 • Inne zaburzenia rytmu serca
 • Niewydolność serca
 • Inne zaburzenia funkcji serca
 • Ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • Inne choroby osierdzia
Poradnia leczenia bólu

Ból w organizmie człowieka spełnia dwojaką rolę. Może być pozytywny, ostrzegać przed możliwością uszkodzenia, jak również być pierwszym lub jedynym objawem choroby umożliwiającym szybkie jej rozpoznanie. Jednak ból jest wrażeniem przykrym i negatywnym, zaś ten przewlekły wywołuje specyficzny stan emocjonalny i uniemożliwia człowiekowi normalne funkcjonowanie, dlatego wymaga specjalistycznego podejścia. W poradni leczenia bólu zajmujemy się farmakologicznymi i niefarmakologicznymi metodami leczenia bólu.

W ramach poradni wykonujemy:

 • blokady dostawowe
 • blokady okołonerwowe
 • pojedyncze zabiegi przeciwbólowe
Poradnia logopedyczna

W poradni logopedycznej prowadzimy diagnostykę i leczenie następujących chorób i zaburzeń:

 • Upośledzenie umysłowe lekkie
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka - dyslalia, seplenienie
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych, w tym: dysleksja
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych
 • Mieszane, specyficzne zaburzenia rozwojowe
 • Jąkanie
 • Ubytek słuchu
 • Następstwa chorób naczyń mózgowych
 • Nieprawidłowości zębowo – twarzowe
 • Rozszczep wargi i podniebienia
 • Zaburzenia mowy niesklasyfikowane
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dziecięce porażenie mózgowe
 • Zespół Downa
Poradnia medycyny sportowej

Naszą misją jest propagowanie, rozpowszechnianie i rozwój zdrowego stylu życia wśród młodych sportowców, trenerów oraz profesjonalna opieka nad sportowcami wyczynowymi. Uważamy, iż edukacja na każdym szczeblu kariery sportowej stanowi dla zawodników i trenerów podstawę prawidłowego rozwoju i daje możliwość osiągnięcia najwyższych wyników.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportowej wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej a w odniesieniu do osób niepełnosprawnych również lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Skierowanie na badania lekarskie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do ukończenia 21 r.ż. uprawiających sport wchodzi w zakres refundowanych ze środków publicznych świadczeń na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób. Celem badań sportowo-lekarskich jest ocena ryzyka rozwoju niekorzystnych następstw zdrowotnych wskutek uprawiania danej dyscypliny sportu. Badania sportowo-lekarskie mają charakter badań:             
- wstępnych - wykonuje się je przed przystąpieniem do uprawiania danej dyscypliny sportowej i powinny być możliwie wszechstronne.                         .
- okresowych - służą ocenie wpływu treningu na organizm sportowca.
- kontrolnych - po przebyciu poważnej choroby, pobycie w szpitalu, kontuzji.
Zawodnik, przystępujący i uczestniczący w treningach sportowych oraz biorący udział w zawodach, powinien być uznany za zdolnego do udziału w treningach/zawodach pod względem zdrowotnym. Badanie i orzeczenie powinno być udokumentowane w karcie zdrowia sportowca (tzw. "mała książeczka") lub książeczce zdrowia sportowca wydanej przez Polski Związek Sportowy.

Zgodnie z przepisami orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu może zostać wydane na maksymalnie 6 miesięcy.

Kryteria kwalifikacji do uprawiania sportu zależą od rodzaju aktywności ruchowej (dyscypliny sportu), jaką zamierza uprawiać kandydat, intensywności treningów oraz wieku kandydata. Wytyczne podane zostały zapisane w tabelce

Lekarz może wydać orzeczenie dotyczące uprawiania sportu o treści:

 • trwale niezdolny

 • czasowo niezdolny

 • czasowo zdolny

 • zdolny z ograniczeniami (np. ze względu na wiek)

 • zdolny do uprawiania sportu

W przypadku wydania przez lekarza orzeczenia o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu ponowne badania w celu wydania ostatecznego orzeczenia, przeprowadza, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, albo w przypadku osoby małoletniej- na wniosek jego przedstawiciela ustawowego, lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zwracamy się z propozycją nawiązania stałej współpracy pomiędzy naszym centrum, organizacjami samorządowymi, klubami sportowymi i wszystkimi którym leży na sercu wspomaganie zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży.

Poradnia neurologiczna

W ramach poradni neurologicznej prowadzimy diagnostykę i leczenie następujących jednostek chorobowych:

 • Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego
 • Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
 • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
 • Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
 • Zaburzenia okresowe i napadowe
 • Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
 • Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
 • Porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
 • Inne zaburzenia układu nerwowego
 • Guzy mózgu
 • Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
 • Urazy czaszkowo – mózgowe
 • Zespoły otępienne
 • Choroby naczyń mózgowych
 • Objawy chorobowe układu nerwowego i mięśniowo-kostnego
 • Ból głowy
 • Drgawki, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • Następstwa urazów głowy
 • Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
 • Inne choroby grzbietu
 • Następstwa urazów szyi i tułowia, kończyny górnej
 • Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień
 • Nowotwór niezłośliwy opon mózgowych
 • Zaburzenia układu przedsionkowego
 • Omdlenie i zapaść

Specjaliści dostępni w następujących ośrodkach:

Ośrodek Rehabilitacji

ul. Starobielska 11
43-300 Bielsko-Biała

kom.: 603 865 122

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna zajmuje się leczeniem wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu oraz leczeniem wad postawy u dzieci.

Lekarze kwalifikują chorych na odpowiedni rodzaj rehabilitacji zlecając kompleks niezbędnych zabiegów, takich jak:

kinezyterapia - leczenie ruchem

(np: metoda McKenziego, NDT Bobath, Kaltenborna i Evjenth'a, PNF, S-E-T, Cyriax)

fizykoterapia - oddziaływanie na organizm bodźcami fizycznymi.

( np: krioterapia, magnetoterapia, leseroterapia, elektroterapia, ultradżwięki, fonoforeza, sollux)

masaż leczniczy - polegający na wykorzystywaniu dotyku w celu wywołania uczucia odprężenia i dobrego samopoczucia.

Masaż zwiększa dopływ krwi do masowanego miejsca, co przyspiesza proces leczenia. Stosuje się go dla złagodzenia sztywności napięcia i bólu mięśni

Poradnia reumatologiczna

Reumatologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami reumatycznymi (metabolicznymi, zapalnymi, zwyrodnieniowymi) kości, stawów, a także ogólnoustrojowymi stanami zapalnymi tkanki łącznej, ich rozpoznawaniem, leczeniem oraz zapobieganiem. W poradni reumatologicznej zajmujemy się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń reumatycznych do których należą:

 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • zespół Sjogrena
 • twardzina
 • dermatomyositis
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • fibromialgia
 • sarkoidoza
 • dna moczanowa
 • układowe zapalenie naczyń
Poradnia wad postawy

W ramach poradni wad postawy świadczymy usługi z zakresu badań i leczenia wad postawy dla dzieci bezpłatnie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Leczymy między innymi następujące wady postawy:

 • plecy okrągłe
 • plecy wklęsłe
 • plecy płaskie
 • skoliozę
 • płaskostopie
 • koślawość stóp
 • szpotawość stóp
 • koślawość kolan
 • szpotawość kolan
 • wady klatki piersiowej

Aby skorzystać z wizyty należy przyjść ze skierowaniem od lekarza rodzinnego.

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych

W ramach poradni zdrowia psychicznego prowadzone jest bezpłatne poradnictwo psychologicznepsychoterapia oraz leczenie psychiatryczne osób dorosłych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia .

Jeżeli zauważają Państwo u siebie:

 • obniżenie nastroju
 • zaburzenia snu i /lub łaknienia
 • utrzymujący się niepokój
 • unikanie kontaktu z ludźmi
 • problemy adaptacyjne
 • brak motywacji życiowej
 • strach przed niepowodzeniem
 • niepewność swojej wartości
 • labilność emocjonalną
 • lęki o różnorodnym podłożu i nasileniu

Jeżeli są Państwo w trudnej sytuacji życiowej tj.

 • żałoba, perspektywa śmierci osób bliskich
 • obecność osób chorych w rodzinie
 • utrzymujące się bezrobocie
 • zakończenie terapii uzależnieniowej
 • obecność przemocy psychicznej /fizycznej w domu
 • występujące w rodzinie współuzależnienie

Zapraszamy Państwa do naszej poradni, gdzie oferujemy następującą pomoc psychologiczną:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa
 • konsultacje psychologiczne i psychiatryczne
 • farmakoterapia
 • testy behawioralne
 • kompleksowa pomoc i wsparcie psychologiczne
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

W ramach poradni zdrowia psychicznego prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, psychoterapia oraz leczenie psychiatryczne dla dzieci od 3 miesiąca życia do 18 lat.
Oferujemy następującą pomoc psychologiczną:

 • ocenę rozwoju psychoruchowego dzieci i niemowląt
 • diagnozę i pomoc w trudnościach szkolnych dzieci
 • ocenę rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci
 • badanie lateralizacji i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • badanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej
 • badania w kierunku dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dysleksji
 • badania sprawności grafomotorycznej
 • kliniczną ocenę funkcjonowania dzieci z zaburzeniami psychicznymi
 • emocjonalnymi i psychospołecznymi
 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • z zaburzeniami łaknienia (anoreksja, bulimia, otyłość)
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

     Jakie dzieci mogą być poddane rehabilitacji? Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Są to przede wszystkim dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego. Możecie Państwo z niej skorzystać, jeśli Wasze dziecko cierpi z powodu następujących zaburzeń:

 • wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego (np. przepukliny oponowo - rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • choroby metaboliczne układu nerwowego;
 • zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • zespół mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)
 • zespół aberracji chromosomów (np. zespół Downa);
 • trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • zaburzenia integracji sensorycznej;
 • nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • wrodzone wady rozwojowe wielu układów;
 • zaburzenia słuchu i mowy;
 • zaburzenia wzroku.

Specjaliści dostępni w następujących ośrodkach:

Ośrodek Rehabilitacji

ul. Starobielska 11
43-300 Bielsko-Biała

kom.: 603 865 122

Ośrodek Rehabilitacji

ul. Solna 4
32-600 Oświęcim

tel.: 665 130 650

Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku dziennym

Są to świadczenia udzielane pacjentom po:

 • ostrych zespołach wieńcowych
 • plastyce naczyń wieńcowych
 • zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej
 • zaostrzeniach niewydolności serca
 • innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej oddziału dziennego - których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest wg najnowszych światowych standardów w tej dziedzinie. Ma ona na celu poprawę tolerancji wysiłku i utrwalenie osiągniętej sprawności fizycznej, naukę prozdrowotnego stylu życia oraz ułatwia choremu powrót do optymalnej sprawności psychofizycznej i społeczno-zawodowej. Opracowanie indywidualnego programu treningowego poprzedzone jest wnikliwą nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną.
W ramach rehabilitacji kardiologicznej pacjenci objęci są również opieką dietetyka i psychologa, prowadzone są zajęcia edukacyjne, nauka technik relaksacji, oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.
Do rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku dziennym kieruje lekarz: oddziału kardiologii, kardiochirurgii, oddziału chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej.
Pełną diagnostykę, planowanie treningu i jego kontrolę prowadzi doświadczony zespół: kardiolog, mgr rehabilitacji ruchowej, pielęgniarka kardiologiczna.
Sala do treningu kardiologicznego wyposażona jest w  specjalistyczny sprzęt: ergometry rowerowe z pełnym, automatycznym monitorowaniem podstawowych parametrów fizjologicznych: (puls, ciśnienie, stałe monitorowanie EKG) i obciążenia, zestaw przyrządów do ogólnych ćwiczeń gimnastycznych oraz zestaw niezbędnej aparatury medycznej do zabezpieczania treningów.
Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza kierującego.
NFZ refunduje nie więcej niż 24 dni w ciągu kwartału.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym

W ośrodku dziennym w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej udzielane są:

 • porady lekarskie
 • zabiegi fizykalne, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta (elektroterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo, magnetoterapia)
 • indywidualne zajęcia z pacjentem w zależności od stanu zdrowia
 • zajęcia grupowe

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym to świadczenia polegające na: kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ortopedycznej (po urazach, zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznej, reumatologicznej, onkologicznej.

Skierowanie do rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku dziennym wystawia lekarz oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego
 • neurochirurgicznego
 • chorób wewnętrznych 
 • urologicznego 
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmunologicznej, 
 • lekarze poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej 
 • reumatologicznej oraz lekarz POZ

W przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych:

 • chirurgicznego
 • reumatologicznego
 • onkologicznego 
 • ginekologicznego

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku dziennym wynosi od trzech do sześciu tygodni, przez pięć dni w tygodniu (nie dotyczy dzieci do 18 roku życia, w tym wypadku lekarz prowadzący decyduje o częstotliwości rehabilitacji) średnio 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta. Wszystkie świadczenia w ramach rehabilitacji w ośrodku dzienny są dostosowane do profilu schorzeń pacjentów.

Rehabilitacja słuchu i mowy w ośrodku dziennym

JEDNOSTKI CHOROBOWE LECZONE W REHABILITACJI SŁUCHU I MOWY

 • zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • ubytek słuchu
 • dysartria i anartria
 • niesklasyfikowane zaburzenia percepcji słuchowej
 • nieprawidłowe osadzenie małżowiny usznej
 • wrodzona wada rozwojowa ucha
 • głuchota
 • dysfazja i afazja
 • dysleksja i aleksja
 • apraksja

PODSTAWOWE CELE REHABILITACJI SŁUCHU I MOWY UZYSKIWANE SĄ POPRZEZ WIELOSPECJALISTYCZNE ĆWICZENIA:

 • usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych
 • fonacyjne
 • kształtujące mowę
 • odczytywanie mowy ust
 • logarytmiczne
 • stymulacji psychomotorycznej
 • psychologiczne

DO REHABILITACJI SŁUCHU I MOWY KWALIFIKUJĄ SIĘ PACJENCI POSIADAJĄCY SKIEROWANIE OD LEKARZA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH:

 • otolaryngologicznej
 • otolaryngologii dziecięcej
 • audiologii i foniatrii

Leczenie w naszym ośrodku obejmuje wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno- terapeutyczną specjalistów: lekarzy, psychologów, surdologopedów, surdopedagogów, rehabilitantów.

Rehabilitacja wzroku w ośrodku dziennym

LECZENIE OBEJMUJE ZARÓWNO DZIECI JAK I DOROSŁYCH Z:

 • upośledzeniem widzenia (niedowidzenie, zez)
 • ślepotą zmierzchową, obuoczną
 • wadami wzroku wrodzonymi, jak i nabytymi
 • innymi wadami narządu wzroku

Podstawowe cele rehabiliitacji wzroku uzyskiwane są poprzez wielospecjalistyczne ćwiczenia:

 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • stymulacja ogólnego rozwoju
 • rozwijanie sprawność manualnej
 • wyrabianie płynności i precyzji ruchów
 • rozwijanie osobowości
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • ćwiczenia grafomotoryczne
 • naukę pisma Braille'a

Do rehabilitacji wzroku pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowań lekarzy poradni specjalistycznych: okulistycznej i neurologicznej.

W ramach NFZ prowadzimy rehabilitację wzroku w ośrodku dziennym dla dzieci i dorosłych. Leczenie w naszym ośrodku obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentami z uszkodzonym wzrokiem.

Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne obejmują:

 • diagnostykę
 • leczenie
 • rehabilitację
 • dzieci i młodzieży do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi zwłaszcza psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego.

Zajęcia terapeutyczne rozpoczynają się o godzinie 14 i odbywają się w dwóch grupach wiekowych:

 • grupa dziecięca (4-12 lat)
 • grupa młodzieżowa (13-18 lat)

W ramach oddziału dzieci korzystają z następujących świadczeń:

 • Konsultacje psychiatryczne,
 • Terapia psychologiczna indywidualna i grupowa,
 • Terapia zajęciowa,
 • Psychoterapia grupowa,
 • Warsztaty socjoterapeutyczne i trening kompetencji społecznych,
 • Trening behawioralny i społeczność terapeutyczna,
 • Relaksacja z muzykoterapią,
 • Ćwiczenia ruchowe w grupie lub indywidualne z fizjoterapeutą.

Podczas trwania zajęć dzieci są pod stała opieką spacjalistów:

 • Lekarza psychiatry specjalsty dzieci i mlodzieży
 • Psychoteraeuty
 • Psychologów
 • terapeutów zajeciowych
 • Fizjoterapeuty
 • W ramach pobytu są podejmowane działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży

Porada lekarska diagnostyczna- rozpoczyna lub weryfikuje proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać 1-3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta i obejmuje:

 • Zebranie wywiadu
 • Ocenę stanu psychicznego i somatycznego
 • Skierowanie na niezbędne badania psychologiczne
 • Niezbędne badania diagnostyczne
 • Niezbędne konsultacje specjalistyczne, w tym laboratoryjne
 • Czynności pielęgniarskie
 • Ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego

Porada lekarska terapeutyczna- kolejna porada kontynuująca leczenie według planu terapeutycznego i obejmuje:

 • Ocenę stanu psychicznego i somatycznego
 • Ocenę postępów leczenia
 • Niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne
 • Czynności pielęgniarskie

Porada lekarska kontrolna- obejmuje:

 • Ogólna ocenę przebiegu leczenia
 • Ocenę stanu somatycznego, w szczególności przy objawach polekowych
 • Wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia

Porada psychologiczna diagnostyczna- porada udzielana z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać 1-3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta. Porada psychologiczna diagnostyczna ma na celu:

 • Wykonanie pogłębionej diagnostyki osobowości
 • Ocenę procesów poznawczych
 • Ocenę innych dyspozycji psychicznych, obejmująca badanie z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych
 • Wykonanie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
 • Ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego

Porada psychologiczna- porada stanowiąc element wdrożonego planu leczenia, obejmuje:

 • Pomoc psychologiczną
 • Niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne

Sesja psychoterapii indywidualnej- nastawiona jest na przepracowanie podstawowych problemów i trudności pacjenta, prowadzona według określonej metody, realizowana w formie:

 • Interwencji kryzysowej
 • Psychoterapii krótkoterminowej
 • Psychoterapii długoterminowej
 • Psychoterapii podtrzymującej

Specjaliści dostępni w następujących ośrodkach:

Ośrodek Rehabilitacji

ul. Dąbrowskiego 30
32-600 Oświęcim

tel.: 663 206 334

© 2013 EURO-MED.NET.PL
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: : Web-Profit