FIZJOTERAPIA DOMOWA

 Zapewniamy profesjonalną rehabilitację w warunkach domowych dla pacjentów z różnorodnymi schorzeniami. Dajemy gwarancję fachowej i efektywnej rehabilitacji.

Uprawnienia do świadczeń

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji, zwłaszcza pacjentom z:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego 
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina - nie dotyczy dzieci do 18 roku życia) 
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia 
 • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów) 
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji 
 • urazami kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu 
 • osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Skierowanie

Wystawia Lekarz POZ lub specjalista w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej 
 • balneologii i medycyny fizykalnej
 • reumatologii 
 • neurologii 
 • neurochirurgii
 • chirurgii ogólnej
 • ortopedii i traumatologii.

Skierowanie powinno zostać zarejestrowane nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać jasną adnotację, iż rehabilitacja ma odbyć się w domu pacjenta w tytule należy napisać: skierowanie na fizjoterapię domową, skierowanie na rehabilitację w domu pacjenta itp.

oraz:

 • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ; 
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
 • rozpoznanie w języku polskim;
 • kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10; 
 • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację; 
 • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji; 
 • liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu; 
 • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Rejestracja pacjenta odbywa się:

 • osobiście 
 • telefonicznie 
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • za pośrednictwem poczty.

Dokumenty, które należy posiadać podczas rejestracji:

 • skierowanie na rehabilitację domową 
 • kopię wypisu ze szpitala lub inną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia
 • aktualny dowód ubezpieczenia - dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Podczas rejestracji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących oraz poinformowany o dacie wizyty lekarza/ specjalisty oraz rozpoczęciu cyklu rehabilitacji.

© 2013 EURO-MED.NET.PL
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: : Web-Profit